أقسام الوصول السريع ( مربع البحث )

Conjuguer les verbes du 2ème groupe au présent

Les verbes du 2ème groupe au

Les verbes du deuxième groupe en français sont ceux dont l'infinitif se termine par la lettre "-ir". Ils comprennent un large éventail de verbes qui suivent un modèle commun de conjugaison au présent de l'indicatif. Pour conjuguer les verbes au présent de l'indicatif, on utilise la racine (le radical) du verbe et on ajoute les terminaisons appropriées en fonction du pronom sujet qui précède le verbe.

افعال الدرجة الثانية في اللغة الفرنسية هي الأفعال التي ينتهي مصدرها بالحرف "-ir"، وتشمل مجموعة واسعة من الأفعال التي تتبع نمطاً مشتركاً في التصريف في الحاضر الدلالي. لتصريف الأفعال في الحاضر الدلالي، يتم استخدام الجذر (الجذر الثلاثي) وتضاف له اللازمة المناسبة حسب الضمير الذي يسبق الفعل.

Voici les terminaisons des verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif en français :

 Je -s

Tu -s

Il/elle/on -t

Nous -ssons

Vous -ssez

Ils/elles -ssent

Ces terminaisons sont ajoutées à la racine du verbe pour former la conjugaison correcte au présent de l'indicatif en fonction du sujet du verbe.


1) أهم افعال الدرجة الثانية 

A - agir : يتصرف  

A - agrandir : يكبر  

A - aplatir : يسطح  

A - appauvrir : يفقر  

A - applaudir : يصفق  

A - approfondir : يعمق  

A - arrondir : يستدير  

A - assortir : يطابق  

A - atterrir : يهبط  

A - avertir : يحذر  


B - bannir : يطرد  

B - bâtir : يبني  

B - bénir : يبارك  


C - choisir : يختار  

C - convertir : يحول  


D - définir : يحدد  

D - démolir : يهدم  

D - désobéir : يعصي  

D - durcir : يقسو  


E - éclaircir : يوضح  

E - élargir : يوسع  

E - embellir : يجمل  

E - enrichir : يثري  

E - envahir : يغزو  

E - épaissir : يكثف  

E - établir : ينشئ  

E - s’évanouir : يفقد الوعي  


F - finir : ينهي  

F - fleurir : يزهر  

F - fournir : يزود  


G - garantir : يضمن  

G - gémir : يتألم  

G - grandir : يكبر  

G - grossir : يتضخم  

G - guérir : يشفى  


I - investir : يستثمر  


J - jaillir : ينبع  

J - jaunir : يصفر  


M - maigrir : ينحسر  

M - mincir : ينحف  

M - moisir : يفسد  

M - mûrir : ينضج  


N - noircir : يسود  

N - nourrir : يغذي  


O - obéir : يطيع  


P - pourrir : يتعفن  

P - punir : يعاقب  


R - raccourcir : يقصر  

R - rafraîchir : ينعش  

R - rajeunir : يجدد شبابه  

R - ralentir : يبطئ  

R - ramollir : يلين  

R - réagir : يتفاعل  

R - réfléchir : يفكر  

R - refroidir : يبرد  

R - réjouir : يسرّ  

R - remplir : يملأ  

R - réunir : يجتمع  

R - réussir : ينجح  

R - rôtir : يحمر  

R - rougir : يحمرّ  


S - salir : يتلوث  

S - subir : يتعرض  

S - surgir : يظهر  


T - trahir : يخون  


U - unir : يوحد

V - vieillir : يكبر  

V - vomir : يتقيأ  

2) كيفية تصريف افعال الدرجة الثانية

 لنأخذ فعل "finir" كنموذج آخر:

- je finis (أنا أنهي)

- tu finis (أنت تنهي)

- il/elle finit (هو/هي ينهي)

- nous finissons (نحن ننهي)

- vous finissez (أنتم تنهون)

- ils/elles finissent (هم/هن ينهون)

لنأخذ فعل "choisir" كمثال:

- je choisis (أنا أختار)

- tu choisis (أنت تختار)

- il/elle choisit (هو/هي يختار)

- nous choisissons (نحن نختار)

- vous choisissez (أنتم تختارون)

- ils/elles choisissent (هم/هن يختارون)

3) تمارين

Exercice 1:

Complétez le texte avec les formes appropriées des verbes du 2ème groupe au présent de l'indicatif.

Hier soir, pendant que nous (1. finir) de dîner en famille, mon frère et moi discutons de nos projets pour les vacances d'été. Il (3. choisir) de partir en camping avec ses amis, tandis que moi, je préfére visiter des musées. Ma sœur, quant à elle, (5. réussir) à persuader nos parents de nous accompagner dans un parc d'attractions. Après le repas, nous (6. se réunir) dans le salon pour regarder un film ensemble.Exercice 2:

-Complétez les phrases avec la forme correcte du verbe entre parenthèses :


   - Tu (choisir) toujours le même plat au restaurant.
   - Nous (finir) nos devoirs avant le dîner.
   - Ils (grossir) rapidement en mangeant trop de sucreries.
   - Je (réfléchir) longuement avant de prendre une décision.
   - Vous (grandir) ensemble depuis votre enfance.

Exercice 3:

- Transformez les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif :


   - Je (choisir) un livre intéressant à lire.
   - Tu (finir) toujours tes devoirs à temps.
   - Il (grossir) un peu depuis quelques mois.
   - Nous (réfléchir) à notre prochain voyage.
   - Vous (grandir) très vite ces dernières années.

Exercice 4:

-Choisissez la bonne réponse pour compléter les phrases :


   - Nous (choisissent / choisissons / choisirons) un nouveau président.
   - Tu (finis / finit / finissez) toujours tes repas rapidement.
   - Ils (grossis / grossissent / grossiront) s'ils continuent à manger autant.
   - Je (réfléchis / réfléchit / réfléchirez) à cette proposition.
   - Vous (grandissez / grandir / grandirez) de plus en plus chaque année.

Exercice 5:

-Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif :


   - Nous (choisir) toujours le meilleur restaurant.
   - Tu (finir) tes devoirs avant le coucher.
   - Ils (grossir) beaucoup en peu de temps.
   - Je (réfléchir) sérieusement à cette offre.
   - Vous (grandir) ensemble depuis l'enfance.

Exercice 6:

-Formez des phrases complètes avec les verbes entre parenthèses :
   - (Choisir) : Tu choisis toujours la même couleur.
   - (Finir) : Nous finissons nos devoirs avant le dîner.
   - (Grossir) : Ils grossissent rapidement en mangeant trop.
   - (Réfléchir) : Je réfléchis sérieusement à cette question.
   - (Grandir) : Vous grandissez vite ces derniers temps.


 تعليقاتحجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-